สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

องค์ความรู้เรื่องข้าว (Rice Knowledge Bank)

องค์ความรู้เรื่องข้าว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (The International Rice Research Institute - IRRI) ในการจัดทำภายใต้โครงการ Linking Extension and Research Needs through Information Technology (LEARN-IT) และมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ให้การสนับสนุนงบประมาณ

องค์ความเรื่องข้าว ที่ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ได้รวบรวมข้อมูลไว้อย่างกว้างขวางเสมือนห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งตอบสนองด้านการสืบค้นข้อมูล เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานส่งเสริม


1. องค์ความรู้เรื่องข้าว (Rice Knowledge Bank : RKB) เป็นเครื่องมื่อเพื่อลดช่องว่างระหว่าง ผลการวิจัยเชิงวิชาการ กับ การนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดทำขึ้นมาบนพื้นฐานของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology : ICT) ได้รวบรวมข้อมูลความรู้เรื่องข้าวด้านต่างๆ เสมือนห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งตอบสนองต่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานที่ง่ายและสะดวก รวดเร็ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานส่งเสริมไปสู่ชาวนา และผู้สนใจทั่วไป

2. คุณสมบัติพิเศษขององค์ความรู้เรื่องข้าว

องค์ความเรื่องข้าว ประกอบด้วย สาระน่ารู้เรื่องข้าวทุกด้าน นับตั้งแต่ด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาข้าว เครื่องจักรกลการเกษตร  ตลอดถึงด้านการแปรรูปข้าว

เชื่อถือได้–เนื้อหา ในองค์ความเรื่องข้าวได้มาจากนักวิชาการ ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆร่วมกันรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขความถูกต้อง ก่อนที่จะมาอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน

อุปสงค์นำ–องค์ความเรื่องข้าว บรรจุเนื้อหาสาระครบถ้วนทุกด้าน เพื่อตอบสนองผู้ใช้กลุ่มต่างๆได้เลือกใช้ในส่วนที่ต้องการ

เพิ่มคุณค่า–องค์ ความเรื่องข้าว ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล และใช้เป็นเครื่องในการนำเสนอ

ใช้งานง่าย–องค์ความเรื่องข้าว มีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อการถ่ายทอดสู่ชาวนา จึงอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย

3. วิธีการใช้องค์ความรู้เรื่องข้าว

3.1 ข้อมูลในรูปแบบเว็บเพจ ให้เลือกหัวเรื่องที่ท่านสนใจจากหน้าหลัก ซึ่งจะประกอบด้วย 10 หัวเรื่อง เช่น พันธุ์ข้าว การปลูกและการใช้ปุ๋ย ศัตรูข้าว วัชพืช และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น

3.2 ข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ให้เลือกหัวเรื่อง “คู่มือการจัดการด้านการผลิต” ซึ่งจะประกอบด้วยคู่มือและเอกสารทางวิชาการที่จำเป็นต่อการผลิตข้าว ตั้งแต่ก่อนปลูกไปจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว

3.3 ข้อมูลในรูปแบบเอกสารความรู้ (fact sheet) ให้เลือกหัวเรื่อง “เอกสารความรู้” ซึ่งจะประกอบด้วยเอกสารความรู้ 10 9 เรื่อง ที่นักวิชาการสรุปสาระสำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายในเนื้อหาหนึ่งหน้ากระดาษเท่านั้น

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมองค์ความรู้เรื่องข้าว (Rice Knowledge Bank)
 

Он ""надеялся, что она слишком пьяна, чтобы устроить скандал, ""а уж скандалы она умела устраивать оглушительные.

Бывало порой, "Бесплатные фильмы для нокиа 5800 скачать"что убийство вызывало у него ""такое отвращение, что он хотел "Скачать сохранения driver san francisco"уйти из КЮРЕ.

И хотя ""отношения между племенами были вполне дружественными, общей ""власти, обладающей силой повелевать, у них не существовало.

Мужчина в ""твидовом костюме выступил ""вперед и протянул Римо руку.

А менеджерам рекламе вообще ""никаких наград не дают.

Я знаю, знаю, что вы мне ответите.

 

เตือนภัยศัตรูข้าว


สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์ 17 - 23 ก.ย. 58


ภาคกลาง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับผิดชอบมีปริมาณสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดชัยนาทและปทุมธานี แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต และแมลงหล่ามีปริมาณสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดชัยนาทเช่นกัน ไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แต่พบโรคไหม้ระบาดในแปลงนาเกษตรกร ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก อ.บ้านนา และ จ.ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม และ อ.ศรีมโหสถ พื้นที่ระบาดรวม 137 ไร่
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์ค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน มีรายงานการระบาดของโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก อ.บ้านนา และ จ.ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม และ อ.ศรีมโหสถ พื้นที่ระบาดรวม 137 ไร่ ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับผิดชอบส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เพลี้ยกระโดดหลังขาวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย และไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ สัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาด ทั้งนี้จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขต จ.พิษณุโลก น่าน และ จ.แพร่

โรคไหม้ สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบพื้นที่การระบาดของโรคไหม้ในเขต จ.พะเยา ลำปาง เชียงราย และ จ.น่าน ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าความเสี่ยงของอากาศต่อการเกิดโรคไหม้จากสถานีตรวจอากาศที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครสูงกว่าค่าวิกฤต และไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ สัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ทั้งนี้จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดในเขต จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง

โรคไหม้ สภาพอากาศสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดในเขต จ.บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ขอนแก่น สุรินทร์ สกลนคร และ จ.หนองคาย ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการเกิดโรคไหม้ในแปลงนา ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และ กข15 โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง


ภาคใต้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาด ทั้งนี้จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดในเขต จ.ปัตตานี อ.ปานาเระ

โรคไหม้ สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการเกิดโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

กรณีพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในแปลงนา ยังไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงจนกว่าข้าวจะมีอายุ 40 วันขึ้นไป แต่หากพบตัวอ่อนปริมาณมากกว่า 5 ตัว/ต้น/กอ ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่กรมการข้าวแนะนำ ได้แก่ บูโพรเฟซิน บูโพรเฟซิน+ไอโซโพรคาร์บ อีโทรเฟนพรอกซ์ ไอโซโพรคาร์บ หากข้าวอยู่ในระยะแตกกอถึงออกรวง และพบตัวอ่อนสีน้ำตาลและตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น/กอ และไม่พบหรือพบมวนเขียวดูดไข่จำนวนน้อยมาก ให้ใช้สารฆ่าแมลง ได้แก่ ไดโนทีฟูเรน ไพมิดโทรซิน คาร์โบซัลแฟน หลีกเลี่ยงการใช้สารอะบาเม็กติน เนื่องจากไม่ใช่สารที่แนะนำให้ใช้ในนาข้าว รวมทั้งสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ซึ่งสารกลุ่มนี้จะทำลายศัตรูธรรมชาติ ส่งผลให้เป็นการเร่งการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ส่วนกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 5 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคไหม้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 กข15 อากาศค่อนข้างเย็น มีน้ำค้างในตอนเช้ายาวนานจนถึง 9 โมงเช้า ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำของ กรมการข้าว เช่น คาซูกะมัยซิน หรือ อีดิเฟนฟอส หรือ ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ


รายงาน ณ วันที่ 23 ก.ย. 2558