สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กับเครือข่ายการทำงาน 28 ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  อ่านต่อ

 

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  อ่านต่อ

ขอเชิญข้าราชการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง "ความเสี่ยงของการพึ่งตนเองด้านอาหาร ภายใต้การขยายตัวของพืชอุตสาหกรรม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร มีจุ้ย จาก
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นำโดย นายณราวุฒิ  ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้ออกหน่วยให้บริการ "คลินิกข้าว" ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา บ้านหนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ

วันนี้ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าวนำคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ต้อนรับ Dr. Robert Zeigler Director general of IRRI  พบกลุ่มเกษตรกรเจ้าของโรงสี  ผู้ใช้พันธุ์ข้าวหอม  กข33 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ

 

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าว  โดยมี นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แก่เกษตรกรจากอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน 60 คน อ่านต่อ


วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558  อ่านต่อ


นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และคณะอัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานประจำปี 2558 มามอบ แด่ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อ่านต่อ

 

 

 

ในวันนี้ เวลา 09.30 น.ผวจ.สร.มอบหมายให้ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รอง ผวจ.สร. เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ปี 57/58 โดยมีการประกวด 2 ประเภท ได้แก่ 1.เกษตรกรรายบุคคล ส่ง 43ราย 2.กลุ่มเกษตรกร ส่ง 2 กลุ่ม โดยคัดเลือกประเภทเกษตรกร เหลือ 4 ราย และประเภทกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไปณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ


ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1ของปีงบประมาณ 2558 ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพอก ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยมีนายถาวร รองผู้ว่าราชการจ.สุรินทร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  อ่านต่อ

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จัดงานเปิดบ้านกรมการข้าวส่งความสุข 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ ด้วยการสาธิตการแปรรูปข้าว การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวแก่เยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 22-26 ธ.ค. 2557มีทั้งหมด4ฐาน ฐานแรก แนะนำศูนย์และเรียนรู้ชั้นเมล็ดพันธุ์
ฐานที่2 ฐานการเรียนรู้เรื่องการอารักขาข้าว ฐานที่3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ฐานที่4 การตรวจสอบคุณภาพข้าว วันนี้เป็นวันที่ 3 ได้รับความสนใจจากเกษตรศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอศีขรภูมิ อำเภอจอมพระและอำเภอเมือง
อ่านต่อ

กรมการข้าว คว้ารางวัลการใช้รังสีพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นาย ชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลผลงานความสำเร็จในการนำพลังงานปรมาณูมา ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ

โครงการ ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer  Maket) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีนโยบายการขยายตลาดสินค้าเกษตรที่ขายตรงโดยเกษตรกร เพื่อดำเนินการให้เกษตรกรมีตลาดขายตรง จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer  Maket) ได้มีพิธีเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารตลาดเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง (ตรงข้ามตลาดนัดคลองถม) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง โดย นายปวิณ ชินิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธิเปิด รายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ เจีย ระคงมั่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้เดินทางไป ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง และศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อร่วมต้อนรับคณะกรมราชองครักษ์ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งานอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกรมการข้าวระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

***ข่าวกิจกรรมทั้งหมด***

 

 
ข่าวประกาศ


 
แนะนำห้องสมุดข้าว BRRD

ห้องสมุดข้าว BRRD เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์รูปภาพด้านล่างนี้

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฯ

เตือนภัยศัตรูข้าว


สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 58


ภาคกลาง

ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟส่วนใหญ่ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาคเหนือ

ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาคใต้

ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

รายงาน ณ วันที่ 18 มี.ค. 2558


ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบ

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ท่านเข้าชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวาน95
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้85
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว1135
mod_vvisit_counterเดือนนี้4119
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4038
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด170441

เลือกภาษา

English Chinese (Simplified) French German Japanese Thai

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้


การสื่อสารภายในเครือข่ายประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาข้าว