สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กับเครือข่ายการทำงาน 28 ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  อ่านต่อ

 

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  อ่านต่อ

ขอเชิญข้าราชการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง "ความเสี่ยงของการพึ่งตนเองด้านอาหาร ภายใต้การขยายตัวของพืชอุตสาหกรรม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร มีจุ้ย จาก
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นำโดย นายณราวุฒิ  ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้ออกหน่วยให้บริการ "คลินิกข้าว" ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา บ้านหนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ

วันนี้ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าวนำคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ต้อนรับ Dr. Robert Zeigler Director general of IRRI  พบกลุ่มเกษตรกรเจ้าของโรงสี  ผู้ใช้พันธุ์ข้าวหอม  กข33 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ

 

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าว  โดยมี นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แก่เกษตรกรจากอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน 60 คน อ่านต่อ


วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558  อ่านต่อ


นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และคณะอัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานประจำปี 2558 มามอบ แด่ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อ่านต่อ

 

 

 

ในวันนี้ เวลา 09.30 น.ผวจ.สร.มอบหมายให้ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รอง ผวจ.สร. เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ปี 57/58 โดยมีการประกวด 2 ประเภท ได้แก่ 1.เกษตรกรรายบุคคล ส่ง 43ราย 2.กลุ่มเกษตรกร ส่ง 2 กลุ่ม โดยคัดเลือกประเภทเกษตรกร เหลือ 4 ราย และประเภทกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไปณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ


ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1ของปีงบประมาณ 2558 ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพอก ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยมีนายถาวร รองผู้ว่าราชการจ.สุรินทร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  อ่านต่อ

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จัดงานเปิดบ้านกรมการข้าวส่งความสุข 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ ด้วยการสาธิตการแปรรูปข้าว การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวแก่เยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 22-26 ธ.ค. 2557มีทั้งหมด4ฐาน ฐานแรก แนะนำศูนย์และเรียนรู้ชั้นเมล็ดพันธุ์
ฐานที่2 ฐานการเรียนรู้เรื่องการอารักขาข้าว ฐานที่3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ฐานที่4 การตรวจสอบคุณภาพข้าว วันนี้เป็นวันที่ 3 ได้รับความสนใจจากเกษตรศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอศีขรภูมิ อำเภอจอมพระและอำเภอเมือง
อ่านต่อ

กรมการข้าว คว้ารางวัลการใช้รังสีพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นาย ชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลผลงานความสำเร็จในการนำพลังงานปรมาณูมา ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ

โครงการ ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer  Maket) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีนโยบายการขยายตลาดสินค้าเกษตรที่ขายตรงโดยเกษตรกร เพื่อดำเนินการให้เกษตรกรมีตลาดขายตรง จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer  Maket) ได้มีพิธีเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารตลาดเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง (ตรงข้ามตลาดนัดคลองถม) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง โดย นายปวิณ ชินิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธิเปิด รายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ เจีย ระคงมั่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้เดินทางไป ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง และศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อร่วมต้อนรับคณะกรมราชองครักษ์ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งานอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกรมการข้าวระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

***ข่าวกิจกรรมทั้งหมด***

 

 
ข่าวประกาศทุน


 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เตือนภัยศัตรูข้าว


สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์ 6 - 12 ส.ค. 58ภาคกลาง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สัปดาห์หน้ามีสภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค และพบการระบาดที่ ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม และ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี รวมพื้นที่ระบาด 6 ไร่ จากรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์นี้เหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สัปดาห์นี้มีสภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน จากรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดของโรคไหม้ในเขต อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ จึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สภาพอากาศของสัปดาห์นี้เหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สัปดาห์นี้มีสภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน จากรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี พื้นที่การระบาดของโรคไหม้ ในเขต อ.เดชอุดม ศรีเมืองใหม่ พิบูลมังสาหาร ดอนมดแดง เหล่าเสือโก๊ก นาจะหลวย ตระการพืชผล และอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อ.หนองสูง นิคมคำสร้อย และอำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ อ.สามชัย และ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ จึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการเกิดโรคไหม้ในแปลงนา ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และ กข15 โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง


ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าสภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน จากรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขต อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการเกิดโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

กรณีพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในแปลงนา ยังไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงจนกว่าข้าวจะมีอายุ 40 วันขึ้นไป และหากพบตัวอ่อนปริมาณ 5-10 ตัว/ต้น/กอ ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่กรมการข้าวแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำของกรมการข้าวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค


รายงาน ณ วันที่ 12 ส.ค. 2558


ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบ

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ท่านเข้าชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้145
mod_vvisit_counterเมื่อวาน160
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้761
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว795
mod_vvisit_counterเดือนนี้3042
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3327
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด188090

เลือกภาษา

English Chinese (Simplified) French German Japanese Thai

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาข้าว