ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


<จ.หนองคาย> <จ.ขอนแก่น> <จ.มหาสารคาม> <จ.ร้อยเอ็ด> <จ.นครพนม> <จ.สกลนคร>
<จ.อุดรธานี> <จ.กาฬสินธุ์>


จ.หนองคาย

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ : 0 4242 2082
โทรสาร : 0 4242 2082
ขาวดอกมะลิ 105 กข6 กข10
หางยี 71

จ.ขอนแก่น

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 1
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 1740
โทรสาร : 0 4324 1740
กข6 ขาวดอกมะลิ 105
ชัยนาท 1
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0 4331 1155
โทรสาร : 0 4331 1155
ขาวดอกมะลิ 105 กข6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ : 0 4337 9252-3
โทรสาร : 0 4337 9254
กข6 กข15 ขาวดอกมะลิ 105
ชัยนาท 1
สหกรณ์การเกษตรหนองหวายฝั่งขวา จก.
160 ม.4 ถ.มิตรภาพ
ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4325 7456
กข6 ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จก.
361 ม.18 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0 4331 1874
กข6

จ.มหาสารคาม

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จก.
131 ม.1 ถ.ถีนานนท์ ต.โคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0 4378 9162
โทรสาร : 0 4378 9162
ขาวดอกมะลิ 105

จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0 4352 7608
โทรสาร : 0 4356 9114
กข6 ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จก.
123 ม.2 ถ.ร.พ.ช. ต.โพนทราย
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โทรศัพท์ : 0 4351 3795
โทรสาร : 0 4359 5041
ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จก.
1 ม.20 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ : 0 4358 0223-4
ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จก.
206 ม.2 ถ.ปัทมานนท์
ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ : 0 4358 9190
ขาวดอกมะลิ 105

จ.นครพนม

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จก.
45 ม.1 ถ.ชยางกูร
ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
โทรศัพท์ : 0 4254 1153
กข6 กข15
ขาวดอกมะลิ 105

จ.สกลนคร

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0 4271 1471
โทรสาร : 0 4273 0633
กข6 ขาวดอกมะลิ 105
เหนียวอุบล 2
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 0 4277 1000
โทรสาร : 0 4277 1163
กข6 กข15
ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จก.
287 ม.7 ถ.สูงเนิน-อากาศ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์ : 0 4274 6167
โทรสาร :0 4274 6123
กข6 ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จก.
280 ม.3 ถ.วัฒนาธรรมวัฒนา
ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์ : 0 4279 1282
กข6 กข15 ขาวดอกมะลิ 105

จ.อุดรธานี

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4224 7485
โทรสาร : 0 4224 7485
กข6 ขาวดอกมะลิ 105 กข12
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4223 7089
โทรสาร : 0 4223 7091
กข6 กข15 ขาวดอกมะลิ 105
เหนียวสันป่าตอง
สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จก.
312 ม.3 ต.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 0 4228 1122
โทรสาร : 0 4228 1122
กข6 ขาวดอกมะลิ 105 กข15

จ.กาฬสินธุ์

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0 4387 3161
โทรสาร : 0 4387 3162
กข6
ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จก.

363 ม.4 ถ.ถีนานนท์
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0 4389 1226

กข6

กลับเมนูหลัก