ภาคเหนือตอนล่าง

<จ.อุตรดิตถ์> <จ.พิษณุโลก> <จ.สุโขทัย> <จ.กำแพงเพชร>
<จ.เพชรบูรณ์> <จ.พิจิตร>


จ.อุตรดิตถ์

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
สหกรณ์การเกษตรพิชัย จก.
344 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 0 5542 1318
โทรสาร : 0 5542 1723
พิษณุโลก 2
สหกรณ์การเกษตรลับแล จก.

206 ม.4 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 0 5581 5068
โทรสาร : 0 5543 1598

พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 3 ชัยนาท 1

จ.พิษณุโลก

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 0 5531 1184
โทรสาร : 0 5531 1185
พิษณุโลก 2 กข29 (ชัยนาท 80)
สุพรรณบุรี 3 หอมพิษณุโลก 1
พิษณุโลก 3 พิษณุโลก 80
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 0 5531 1018
พิษณุโลก 2
ขาวดอกมะลิ 105
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จก.
89 ม.1 ถ.พรหมพิราม-หนองตม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0 5535 8844
พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3
กข29 (ชัยนาท 80)
สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จก.
259 ม.4 ต.วัดโบสถ์
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ : 0 5536 1116
พิษณุโลก 2

จ.สุโขทัย

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 0 5564 1344
โทรสาร : 0 5564 1396
พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 3
สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จก.
238/2 ม.3 ถ.สวรรคโลก ต.ศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 0 5565 1062
โทรสาร : 0 5565 2656
พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 3
สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จก.
65/7 ม.8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 0 5595 1298-9
โทรสาร : 0 5566 0300
พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 3

จ.กำแพงเพชร

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0 5571 2104
โทรสาร : 0 5571 2911
สุพรรณบุรี 3
พิษณุโลก 2
กข29 (ชัยนาท 80)
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จก.
001 ม.10 ต.คลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 0 5578 1073
0 5578 1525
โทรสาร : 0 5578 1073
สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 3
พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1

จ.เพชรบูรณ์

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. เพชรบูรณ์ จก.
197 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง
จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทรศัพท์ : 0 5675 8242
ชัยนาท 1

จ.พิจิตร

สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
สถานที่ติดต่อ
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จก.
27/15 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร
ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0 5661 2165
โทรสาร : 0 5561 5929
สุพรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2
กข29 (ชัยนาท 80)
สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จก.
681 ม.3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล
จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 0 5668 1123
โทรสาร : 0 5668 1123
สุพรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2
กข29 (ชัยนาท 80)

กลับเมนูหลัก