ผลิตภัณฑ์จากข้าว
องค์ประกอบภายในเมล็ดข้าว
คุณภาพเมล็ดข้าวทางเคมี

ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
   
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งข้าว
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นและแผ่น
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเมล็ดข้าว
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารประเภทพองกรอบ
  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเช้า
  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเด็กอ่อน
  กลุ่มผลิตภัณฑ์หมักดอง
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวทดแทนแป้งสาลี
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งข้าว
   
 
ผลิตภัณฑ์จากรำข้าว
 
ผลิตภัณฑ์จากแกลบ
 
ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว
   
 
ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์
 
ประเภทของบรรจุภัณฑ์
 
ลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์
 
บทบาทของกรมการข้าวต่อการบรรจุภัณฑ์ข้าว