สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (10 เม.ย. 2555) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗:%M น.

            

              ตามที่ได้มีประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว   ลงวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕  นั้น

             บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้


              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวสอบชื่อ – สกุล
๐๑๑
นางสาวอรอารี กฤษณามระ
๐๑๒นางฐาธนัตถ์ ศรีวงษา
๐๑๓นางสาวชนิดา นาแหลม
๐๑๔นางสาวสุจารีย์ กลิ่นอมรสกุล
๐๑๕นางสาวธตรฐ เทพพิพิธ
๐๑๖นางสาวพรทิพย์ เพชรแอ
๐๑๗นางสาวพรพิศ พรมอ่อน


ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

เลขประจำตัวสอบชื่อ – สกุล
๐๒๑นายชัยณรงค์ ธรรมิรัตนเกษม
๐๒๒นางสาวจันทนา คลังทัพ
๐๒๓นายวรเมธ บุญรอต
๐๒๔นางสาวสุภา เลิศภาทิศ
๐๒๕นายกิตติ์กำธร สงวนคัมธรณ์
๐๒๖นางสาวเมธาพร ลมัยศรี
๐๒๗นายธรรมรงค์ กันทัด


กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่ง/สังกัด               

สมรรถนะและ

วิธีการประเมิน
                

วัน เวลา และสถานที่

ในการประเมินสมรรถนะ

               

เลขประจำตัว

ผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์-

นโยบายและแผน


      

สอบข้อเขียน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว


๐๑๑ - ๐๑๗เจ้าพนักงานการเกษตร
สอบข้อเขียน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาข้า

๐๒๑ - ๐๒๗
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Download  ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๓:%M น. )
 

เตือนภัยศัตรูข้าว

สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์ 14 - 20 ก.ค. 59

ภาคกลาง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเรามีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ถึงระดับวิกฤต ไม่มีรายงานการระบาดในแปลงนา

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และพื้นที่ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีรับผิดชอบ และมีรายงานพบการระบาดของโรคไหม้ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ ตำบลโคกไทย อำเภอนาดี ตำบลนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านนาคำ รวมพื้นที่ 120 ไร่
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จากรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคที่ จ.ชัยนาท และราชบุรี และจากรายงานการระบาดใน จ.ปราจีนบุรี จึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของโรคในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 โดยเฉพะในแปลงที่มีการปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวแพร่มีปริมาณสูงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และพื้นที่ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์รับผิดชอบ ไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค และจากรายงานความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคที่ จ. แพร่ และนครสวรรค์ จึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของโรคในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤตที่ศูนย์ข้าวนครราชสีมา ไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค จากรายงานความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคที่ จ.นครราชสีมา และรายงานการระบาดในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมจากกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตจังหวัดเลย ชัยภูมิ มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี จึงควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค ได่แก่ ขาวดอกมะลิ 105 และกข6 โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคใต้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชมี ปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤตที่ศูนย์ข้าวกระบี่ ไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค และจากรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤตที่ศูนย์ข้าวกระบี่ จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่อ่อนแอต่อโรคนี้ โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

คำแนะนำ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดของในภาคเหนือ ค่อนข้างเหมาะสมในภาตตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ไม่เหมาะสมกับการระบาดที่ภาคกลาง จึงควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอและปลูกข้าวแน่นของทุกภาค หากพบการระบาดควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าว (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคในภาคเหนือและภาคใต้ ไม่เหมาะสมกับการเกิดโรคที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง แต่ควรสำรวจติดตามในแปลงที่มีการปลูกข้าวและพื้นที่ที่ปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคไหม้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง

หากพบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรค ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ คาซูกะมัยซิน หรือ อีดิเฟนฟอส หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

รายงาน ณ วันที่ 20 ก.ค. 59